Můj pracovní webík

... aneb HTML a CSS pro starší a nechápavé ...

FORMÁTOVÁNÍ TEXTU

v CSS stejné možnosti jako HTML značka <font> a mnoho dalších

vlastnost font-family

hodnotou je seznam názvů písem - položky se oddělují čárkami - názvy písem, které obsahují mezery, musí být uzavřeny v uvozovkách

CSS definuje 5 obecných typů písem

serif - patkové písmo

{font-family: "Times CE", "Times New Roman CE", Bodoni, serif;}

sans-serif - bezpatkové písmo

{font-family: "Arial CE", Helvetica, Verdana, sans-serif;}

monospace - neproporční písmo

{font-family: "Courier CE", monospace;}

cursive - kurzíva či kaligrafické písmo

{font-family: "Comic Sans MS", cursive;}

fantasy - ozdobné písmo

{font-family: Western, fantasy;}

Na konci definice vždy uvedeme i obecný typ písma pro případ, že návštěvník např. nemá námi zvolené písmo nainstalované.

Chceme-li písmo stejné na celé stránce, nadefinujeme font-family pro <body> a ostatní prvky tuto hodnotu zdědí. 

vlastnost font-size

jako její hodnota se používají klíčová slova, číselné hodnoty s jednotkou, případně procenta

Pouhou dědičností z <body> nelze předepsat shodnou velikost písma pro celé stránky. Např. nadpisy mají předepsanou velikost písma nadefinovanou ve výchozí tabulce prohlížeče ( <h1> 2x větší a <h2> 1,5x větší než písmo stránky). Pokud tedy neurčíme jejich velikost ve své tabulce stylů, použijí se pravidla z výchozí tabulky prohlížeče a na dědičnost se už nedostane řada.

Kromě nadpisů můžeme velikost písma definovanou pro <body> považovat za velikost základní.

vlastnost color

Hodnotou může být klíčové slovo - např. Gray, hexadecimální hodnota - např. #808080, číselné definování jednotlivých složek RGB - např. rgb(200, 200, 200).

Vlastnost color je dědičná, můžeme tedy v <body> definovat barvu textu pro celou stránku.

POZOR: Odkazy barvu textu a některé další vlastnosti nedědí, styl je pro ně třeba nadefinovat samostatně.

 

vlastnosti font-style (sklon písma) a font-weight (síla písma)

Výchozí tabulky stylů mnoha prohlížečů definují např. pro prvky <em> a <address> skloněné písmo neboli italiku. Pokud toto chceme změnit, použijeme pro tyto prvky

vlastnost font-style

má hodnotu italic nebo normal

Výchozí tabulky stylů prohlížeče mohou rovněž text <strong> zvýraznit taktéž italikou. Pro jistotu použijeme

vlastnost font-weight

má hodnotu bold nebo normal

vlastnost text-decoration

hodnoty:

underline - podtržení

overline - nadtržení neboli linka nad textem

line-trought - přeškrtnutí

blink - blikající text

none - žádný efekt

tato vlastnost se používá většinou jen pro zvýraznění odkazů, např.

a{text-decoration: underline}

 

obsah blokových prvků je možné vodorovně zarovnávat pomocí

vlastnosti text-align

hodnoty:

left - zarovnání doleva

right - zarovnání doprava

center - zarovnání na střed neboli na osu

justify - zarovnání do bloku

v našem prostředí je výchozí hodnotou left